Disclaimer

Het Centrum Antistolling en Trombosezorg (hierna te noemen CAT) spant zich in om de inhoud van de CAT-website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen.

Desondanks kan het CAT en haar leden op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de CAT-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het CAT en haar leden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de CAT-website.

De CAT-site geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of specialist. De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts of de verpleegkundige aan de patiënt wordt verstrekt.

Het feit dat websites van derden via links op de CAT-website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door het CAT. Het CAT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de CAT-website komen toe aan het CAT. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het CAT.