Huisarts

In 2011 werd in Nederland aan 1,3 miljoen mensen een trombocyten aggregatie remmer (plaatjesremmer) voorgeschreven. In 2013 werden 450.000 mensen behandeld met vitamine K antagonisten (Acenocoumarol en Fenprocoumon). In de media en in de medische wereld is volop discussie over het al dan niet gebruiken van de nieuwe antistollingsmiddelen, de DOACs.

Een steeds groter gedeelte van de patiëntenpopulatie in de huisartsenpraktijk krijgt een vorm van antistolling voorgeschreven en steeds meer van de behandeling komt terecht op het bordje van de huisarts. Bovendien wordt de antistollingsbehandeling complexer door de ouder-wordende populatie en de uitbreiding van het therapeutisch arsenaal.

Kennis

Patiënten met antistollingsmedicatie ondergaan ingrepen, krijgen een kleine of ernstige bloeding of hebben vragen over hun antistollingsbehandeling. Ook kan er sprake zijn van interacterende medicatie of ziekten die de werking van de antistollingsmiddelen beïnvloeden. Antistolling is voor alle specialisten en specialismen van belang en de afweging van bloedings- en tromboserisico’s kan niet zonder meer afgeschoven worden naar de hemostase-arts, cardioloog of trombosedienst. Toch is er nog veel onbekendheid over antistolling en lopen patiënten onnodig risico door gebrek aan kennis.

Doel website

Deze website heeft tot doel kennis en ondersteuning te bieden bij de begeleiding van patiënten met antistolling om onnodige complicaties en risico’s te voorkomen. Zij richt zich op antistolling in bredere zin: gebruik van vitamine K antagonisten, trombocyten-aggregatie-remmers (TARs), LMWHs en DOACs.